Kanalizace a ČOV

Září 2017 - DŮLEŽITÁ informace pro občany

V průběhu jarních a letních měsíců chodil po obci projektant Ing. Slavík, který zpracovává projekty na domovní přípojky splaškové kanalizace v obci. Vzhledem k tomu, že projekty pro všechny občany bude hradit obec ze svého rozpočtu a obec také bude za občany podávat žádost o vydání stavebního povolení na přípojky, musíme mít od každého vlastníka podepsanou plnou moc. Z toho důvodu žádáme všechny občany, abyste přišli v období od pondělí 4. září - pondělí 18. září 2017 na obecní úřad, kde podepíšete plnou moc pro zastupování ve všech úkonech spojených s vypracováním projektové dokumentace a se správním řízením nebo jiným opatřením, které se týkají umístění a povolení pro stavbu přípojky splaškové kanalizace pro Vaše rodinné domy a pozemky. V případě, že je majitelů nemovitostí více, musí tuto plnou moc přijít podepsat všichni majitelé uvedení v katastru nemovitostí. DĚKUJEME

 

Červenec 2017 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Na úřední desce byla na dobu od 4. 7. 2017 - 20. 7. 2017 vyvěšena veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici III/04713, MK v obci Prusy-Boškůvky", která upravuje provoz v době stavby kanalizace s platností od 10. 7. 2017 - 31. 10. 2017.

Jsou tam zveřejněné i mapy s uzavírkami v obou obcích a přeložkou autobusové zastávky v Boškůvkách.

 

Červenec 2017 - stavba kanalizace na stoce A2.1

Oznamujeme občanům, že od pondělí 3. července začne výstavba kanalizace na stoce A2.1, což znamená od domu manželů Zehnálkových na boškovské nahoru k polňačce na Boškůvky. Upozorňujeme občany, že po dobu stavby nebude možné vjíždět do ulice od domů manželů Černochových a paní Jarmarové nahoru k polňačce na Boškůvky ani tam parkovat vozidla, aby zůstal volný průjezd pro nákladní automobily ze stavby. Děkujeme za pochopení.

 

Červen 2017 

Zahájení stavby čistírny odpadních vod v Moravských Prusích a přečerpávací stanice v Boškůvkách.

 

Květen 2017

Duben 2017

Zastupitelstvo obce dne 26. 04. 2017 schválilo výši zajištění dlouhodobého municipálního úvěru na dofinancování plánované investiční akce „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ ve výši 26 mil. Kč se splatností úvěru 20 let.

Zároveň ZO schválilo jako poskytovatele úvěru na dofinancování investiční akce „Prusy-Boškůvky – Kanalizace a ČOV“ Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 a byla schválena úvěrová smlouva ve výši 26 mil. Kč se splatností do 31. 03. 2017.

 

Březen 2017

Začátkem měsíce dubna začnou projekční práce na přípojkách k plánované výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci. Přípojky k jednotlivým domům bude projektovat Ing. Josef Slavík, který bude v průběhu dubna chodit po obci a provádět měření u každého domu.

V přiloženém souboru níže jsou informace a termíny, kdy bude projektant chodit v jednotlivých částech obce. Žádáme občany o součinnost s projektantem. Pokud nebudete v daný termín doma, kontaktujte Ing. Slavíka na uvedeném telefonním čísle dle instrukcí v přiloženém letáku. Děkujeme. 

Zastupitelé obce schválili, že zpracování PROJEKTU na přípojky k jednotlivým domům zajistí a zaplatí obec ze svého rozpočtu (včetně vyřízení stavebního povolení).

Informace a termíny měření v jednotlivých ulicích ZDE.  

 

Únor 2017

Po důkladném překontrolování všech dodaných  nabídek se začátkem února sešla pětičlenná hodnotící komise složená ze 4 členů zastupitelstva a projektanta celé akce. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně ostatních nákladů bez DPH.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem s názvem: "SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV", jehož součástí jsou tyto společnosti:

1.  QUANTUM a. s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762

2. SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599

3. Hakov a. s., K nádraží 256, 753 61 Hranice – Hranice IV. – Drahotuše, IČ: 4839285

4. QUANTUM stavby s. r. o., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 49450450 

SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV se stalo vítězem výběrového řízení na zhotovení díla „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.

15. 2. 2017 byla smlouva s dodavatelem schválená zastupitelstvem obce a je připravena k podepsání. 

 

Leden 2017

Koncem měsíce ledna se v Olomouci sešla tříčlenná komise k otevření obálek v rámci užšího výběrového řízení na dodavatele stavby „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“. Celkem přišly čtyři nabídky.

 

Listopad 2016

Koncem listopadu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace  domovních přípojek. Z celkových tří došlých nabídek byla vybrána nejlevnější, a to firma: Ing. Josef Slavík. 

 

Říjen 2016

Místostarosta obce připravil leták se základními informacemi k této akci do každého domu. Většina z Vás již leták dostala do schránky, jiným bude teprve doručen. V letáku najdete bližší informace.

Leták v PDF si můžete otevřít ZDE.

 

Září 2016

Více než 2 měsíce UOHS přezkoumával a řešil podklady. Mezitím muselo být výběrové řízení na dodavatele pozastaveno a nedošlo k výběru dodavatele. 20. 9. 2016 teprve došlo na obecní úřad od UOHS rozhodnutí, ve kterém uvádí, že nebyl dodržen postup a uznal stížnost vyřazené firmy ze zadávacího řízení, neboť článek kvalifikační dokumentace umožňoval vícerý výklad, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. UOHS ve svém rozhodnutí ruší úkony zadavatele spojené s posouzením prokázání kvalifikace zájemcem a současně ruší i všechny následující úkony učiněné zadavatelem v zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o vyloučení zájemců ze zadávacího řízení. V současné době čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí a také na vrácení veškeré dokumentace k předmětné veřejné zakázce od UOHS. Jakmile dojde k jejímu navrácení a prostudování, ENVI Agentura Trunda vypíše znovu část výběrového řízení na kvalifikaci, na jehož základě bude vybrán dodavatel stavby. Komplikacemi kolem výběrového řízení se celá akce o něco protáhla a s výstavbou ČOV a kanalizace se začne později. Nicméně, plánovaná schůzka s občany po výběru dodavatelské firmy proběhne a o jejím konání budete včas informováni.

Již nyní si můžete připravovat své dotazy na dodavatele stavby, stavební dozor či projektanta.

 

Červenec 2016

Dodavatel stavby zatím není znám, a proto ještě nebyla svolána schůzka pro občany. Při výběrovém řízení na kvalifikaci byly některé firmy následně vyřazeny pro nedodržení podmínek zadaného výběrového řízení. Jedna z firem, která byla vyloučena z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, následně podala návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS). Firma nesouhlasila s vyloučením z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. UOHS si vyžádal všechny podklady k uvedené veřejné zakázce.

 

Květen 2016

Dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod jsme získali, a to ve výši 68 milionů Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a je velmi pravděpodobné, že se v letošním roce již začne s výstavbou čističky. Výběrové řízení na dodavatele pro nás zpracovává externí firma ENVI Agentura Trunda, s.r.o., Olomouc. Jakmile získáme všechny potřebné informace, bude svoláno společné setkání s občany, kde se dozvíte všechny informace a zejména to, jakým způsobem se výstavba kanalizace dotkne každého domu. 

Vzhledem k získání uvedených dotací nás tedy v nejbližším období čeká nejprve nutná administrativa a poté realizace jednotlivých akcí.

 

Leden 2016

Byla podána žádost na Státní fond životního prostředí o dotace na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. V případě, že bude obec úspěšná, začne se již v letošním roce s přípravami na výstavbu čističky.

 

Rok 2015

Aktualizace projektu „Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky“ a příprava projektu k podání žádosti o dotaci.


Předchozí stránka: Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky 2006-2010
Následující stránka: Archiv