Informace obecního úřadu můžete získat následujícím způsobem:

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ZDE.

 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec. Písemnou žádost lze podat v budově Obecního úřadu v Moravských Prusích osobně v úředních hodinách pracovnici obecního úřadu nebo starostovi obce, dále poštou na adrese Obecní úřad Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov nebo datovou schránkou t88bjbh.

Ze žádosti musí být patrné, komu je určena, jaká konkrétní informace je požadována, kdo žádost podává a jakým způsobem má být informace poskytnuta. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Obec posoudí obsah písemné žádosti a:

 

Příjem žádostí a dalších podání

Písemnosti přijímá podatelna v úředních hodinách na adrese Moravské Prusy 40, Prusy-Boškůvky, 682 01 Vyškov, poštou nebo datovou schránkou t88bjbh.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací (dle § 17)

 

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace ZDE.

 

Opravné prostředky - příjem a vyřízení odvolání

Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Prusy-Boškůvky  přijímá podatelna na výše uvedené adrese písemně ve lhůtě do 15 dní.

Způsob odvolání a jeho obsah:

 

O odvolání rozhoduje:

 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Výroční zprávy:

Rok 2016 zde.

Rok 2015 zde.

Rok 2014 zde.

Rok 2013 zde.

Rok 2012 zde.