Obec Prusy-Boškůvky

Oficiální název, adresa

Obec Prusy-Boškůvky
Moravské Prusy 40
682 01 Vyškov

IČO: 00292222

DIČ: CZ00292222

datová schránka: t88bjbh

oficiální webové stránky: www.prusy-boskuvky.eu

Komerční banka, a.s. pobočka Vyškov, číslo účtu: 2222731/0100

Česká národní banka, pobočka Brno, číslo účtu: 94-5415731/0710 

 

Kontakty:

Ing. Josef Molitoris - uvolněný starosta obce

tel. 735 158 793

e-mail: starosta@prusy-boskuvky.cz

 

Mgr. Pavel Šebesta - neuvolněný místostarosta 

Bc. Marian Hlaváč neuvolněný místostarosta 

e-mail: mistostarosta@prusy-boskuvky.cz


Lucie Hennerová - administrativní pracovnice

tel. 517 361 125 ; 724 186 362

e-mail obce: obec.prusy.boskuvky@seznam.cz

 

Petra Letošová - účetní obce

tel. 517 361 125 

e-mail: ucetni@prusy-boskuvky.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod   13.00-17.00 hod

středa 8.00 - 12.00 hod  13.00-17.00 hod  

Mimo úřední dny je možnost individuální domluvy na výše uvedených telefonních číslech.

 

Důvod a způsob založení

Jde o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

 

Organizační struktura

Starosta obce

Zastupitelstvo obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

 

Základní údaje o vybavenosti obce:

Části obce: 3 - Moravské Prusy, Boškůvky, Zouvalka

Pošta: Ano v Moravských Prusích (tel. 954 268 327)

: Ano v Moravských Prusích

: Ano v Moravských Prusích

Zdravotnické zařízení: Ne

Policie: Ne

Plynofikace: Ano - Moravské Prusy, Boškůvky 

Plynofikace: Ne - Zouvalka

Vodovod: Ano - pouze v Moravských Prusích

Kanalizace: Ano

  

Nejdůležitějí předpisy

 • · Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • · Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • · Zákon č. 500/2004 - správní řád
 • · Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • · Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • · Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • · Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • · Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • · Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • · Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • · Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • · Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • · Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • · Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • · Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • · Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech

 

Správní poplatky:

 • Ověření podpisu - 30,- Kč
 • Ověření kopie listiny - 1 stránka A4 - 30,- Kč
 • Přihlášení k trvalému pobytu - 50,- Kč

 

Poplatky 

 • Svoz odpadu 600,- Kč za osobu/rok splatný vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku, v případě dvou splátek vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku

 • Za psa 100,- Kč za jednoho psa (150,- Kč za každého dalšího) splatný vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku

 • Zastupitelstvo obce dne 21. 12. 2022 schválilo cenu stočného od roku 2023 na 50 Kč/m3


Nájem pozemku - dle nájemní smlouvy

 

Seznam organizací

 • · Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace
 • · Místní knihovna Moravské Prusy
 • · Jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravské Prusy

  

Informace ke sběru odpadů:

Odvoz komunálního odpadu z domácností probíhá každé sudé úterý.

Vybité baterie je možno vhodit do stacionárního kontejneru u kulturního domu Moravské Prusy 156.

Drobný elektroodpad (kalkulačky, telefony, elektrohračky, žehličky, konvice...) je možné vhodit také do stacionárního kontejneru u kulturního domu Moravské Prusy 156.


Předchozí stránka: Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky
Následující stránka: Úřední deska