Obec Prusy-Boškůvky

Oficiální název, adresa

Obec Prusy-Boškůvky
Moravské Prusy 40
682 01 Vyškov

IČO: 00292222

DIČ: CZ00292222

Komerční banka, a.s. pobočka Vyškov, číslo účtu: 2222731/0100

Česká národní banka, pobočka Brno, číslo účtu: 94-5415731/0710 

 

Kontakty:

Alena Kratochvílová   starostka obce - uvolněná

tel. 606 315 149

e-mail: starosta@prusy-boskuvky.cz

 

Bc. Marek Gerec   místostarosta obce - neuvolněný       

tel. 731 654 343

e-mail: mistostarosta@prusy-boskuvky.cz

 

Bc. Kateřina Rieglová   účetní obce

tel. do kanceláře: 517 361 125 ; 724 186 362

e-mail: ucetni@prusy-boskuvky.cz

 

e-mail obce: obec.prusy.boskuvky@seznam.cz

datová schránka: t88bjbh

oficiální webové stránky: www.prusy-boskuvky.eu

fotogalerie obce: http://prusyboskuvky.rajce.idnes.cz/

 

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod   13.00-17.00 hod

středa 8.00 - 12.00 hod  13.00-17.00 hod  

V případě nutnosti je možná domluva i na jiných dnech či hodinách.  

 

V době letních prázdnin 1.7. - 31.8. úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 16.00 hod.

středa 8.00 - 16.00 hod.

V případě nutnosti je možná domluva i na jiných dnech či hodinách.  

 

Důvod a způsob založení

Jde o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

 

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

 

Základní údaje o vybavenosti obce:

Části obce: 3 - Moravské Prusy, Boškůvky, Zouvalka

Pošta: Ano v Moravských Prusích (tel. 954 268 327)

: Ano v Moravských Prusích

: Ano v Moravských Prusích

Zdravotnické zařízení: Ne

Policie: Ne

Plynofikace: Ano - Moravské Prusy, Boškůvky 

Plynofikace: Ne - Zouvalka

Vodovod: Ano - pouze v Moravských Prusích

Kanalizace: Ano, bez ČOV

  

Nejdůležitějí předpisy

 • · Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • · Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • · Zákon č. 500/2004 - správní řád
 • · Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • · Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • · Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • · Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • · Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • · Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • · Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • · Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • · Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • · Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • · Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • · Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • · Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech

 

Správní poplatky:

 • Ověření podpisu - 30,- Kč
 • Ověření kopie listiny - 1 stránka A4 - 30,- Kč
 • Přihlášení k trvalému pobytu - 50,- Kč
 • Czech POINT - informace zde

 

Poplatky 

 • Svoz odpadu 500,- Kč za osobu/rok splatný vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku

 • Za psa 100,- Kč za jednoho psa (150,- Kč za každého dalšího) splatný vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku

 • Stočné se hradí vždy zpětně za předchozí rok:

 • Usnesením Zastupitelstva obce 95/2012 ze dne 20. 12. 2012 od roku 2013 v ceně 5 Kč/m
 • Usnesením Zastupitelstva obce 10/10/2019 ze dne 13. 12. 2019 se zvyšuje cena stočného od roku 2020 na 34 Kč/m3
 • Zastupitelstvo obce dne 18. 12. 2020 navýšilo cenu stočného od roku 2021 na 49 Kč/m3
 • Nájem pozemku - dle nájemní smlouvy

 

Seznam organizací

 • · Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace
 • · Místní knihovna Moravské Prusy
 • · Jednotka sboru dobrovolných hasičů Moravské Prusy

  

Informace ke sběru odpadů:

Odvoz komunálního odpadu z domácností  probíhá každé sudé úterý.

Vybité baterie je možno vhodit do krabice za vchodovými dveřmi do školy.

Drobný elektroodpad (kalkulačky, telefony, elektrohračky, žehličky, konvice...) je možné vhodit do kontejneru za vchodovými dveřmi do školy.

Za sběr baterií i drobného elektroodpadu získává škola finanční prostředky na nákup potřeb pro děti.


Předchozí stránka: Starší zprávy
Následující stránka: Úřední deska