Místní akční skupina Vyškovsko

Místní akční skupina Společná cesta vznikla dne 17.12.2004 na základě registrace Stanov sdružení na Ministerstvu vnitra ČR za účelem všestranné podpory rozvoje venkova v regionu pomocí kooperace veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Iniciace aktivit, které jsou zaměřeny ve prospěch občanů, neziskových organizací, podnikatelů, podniků a samotných obcí, vede ke zvyšování kvality života a spokojenosti nás všech.

Od 1. 1. 2015 dostala organizace nový název "Místní akční skupina Vyškovsko, z.s.".

Smyslem vytvoření občanského sdružení MAS na území sousedících svazků obcí Větrník, Mezihoří, Ivanovická brána a mikroregionu Rakovec je:
 - vyrovnání disproporcí v rozvoji jednotlivých obcí a území
 - přenos a vzájemné využívání zkušeností
 - prosazování společné venkovské politiky
 - posílení sousedských vazeb s cílem společné prezentace území Vyškovska jako aktivního územního celku, který je připravený a schopný realizovat rozvoj dle vlastního uvážení s vědomím své vlastní zodpovědnosti při všech rozhodováních v rozhodujících orgánech - zastupitelstvech a radách obcí, svazků obcí a nově i v programových výborech, kontrolních a výběrových komisích MAS.

Základním nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou prostředky z fondů Evropské Unie a to konkrétně z programu LEADER. To, co odlišuje program LEADER od ostatních dotačních programů, je způsob rozhodování o přidělených dotacích na konkrétní projekt. Rozhoduje totiž sama Místní akční skupina, která zná nejlépe potřeby regionu a může tak rozhodovat kompetentněji než vyšší správní jednotky. Obce, které si vytvoří tuto vizi, mohou získat v období 2007-2013 významné evropské finanční prostředky pro konkrétní rozvojové projekty podnikatelských, neziskových i veřejných subjektů, které působí na jejich území. Je to šance, jak spojit síly jednotlivců, organizací, firem a obcí ke zkvalitnění života v regionu a pro jeho udržitelnost a rozvoj.

Obec Prusy-Boškůvky je členem MAS od 13.12.2007. Od té doby byly v MAS podpořeny čtyři projekty z naší obce v celkové výši 1 867 729,- Kč.  

 

Bližší informace: https://www.masvyskovsko.cz/


 

 

Sídlo:
Rostěnice-Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Předseda:
Roman Petřík


Manažerka:
Ludmila Kolářová
tel: 723 000 640


 


Předchozí stránka: Sociálně-právní ochrana dětí
Následující stránka: Zajímavosti pro občany