Menu
Verze pro seniory
Obec Prusy-Boškůvky
Obec
Prusy-Boškůvky

Výstavba 2017-2019

Práce na kanalizaci ve 29. týdnu

Zhotovitel výstavby kanalizace a ČOV oznamuje občanům, že v tomto týdnu budou probíhat práce na úpravě komunikace na ulici Veverská. Ve středu 17. července budou v Chaloupkách dělat asfaltový povrch a dále bude na Chmelénku probíhat čištění a příprava vyfrézovaného výkopu na asfaltování.

Uzavření ulic Veverská a Hatě

Zhotovitel výstavby kanalizace a ČOV upozorňuje občany, že od pondělí 1. července bude provádět zapravení povrchů na ulicích Hatě a Veverská.
Z důvodu bezpečnosti žádáme občany, aby nejezdili kolem rybníka a po dobu zapravování komunikací neprojížděli auty uvedenými ulicemi (od 1.7. již bude otevřena hlavní silnice). Zároveň upozorňujeme místní občany, kteří na Hatích a na Veverské bydlí, aby svá auta parkovali na travnaté ploše na hřišti. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Poukazy na slevu, skalní prach k budování domovních přípojek

Oznamujeme občanům, že na Zákopčí nechala obec vysypat skalní prach, který mohou občané obce zdarma využívat pro zásyp při budování domovních přípojek. Jakmile bude hromada odebrána, obec zajistí další.
Zároveň připomínáme, že na obecním úřadě je možné vyzvednout poukazy na slevu systému KG k budování domovních přípojek. Poukazy jsou platné u firmy TRASKO Vyškov a PTÁČEK Vyškov, a to do 29. 11. 2019.

Napojení splaškové kanalizace

Zhotovitel výstavby kanalizace a ČOV oznamuje občanům, že v místní části MORAVSKÉ PRUSY už je možné se napojit do nové splaškové kanalizace s odtokem na ČOV. Pokud tedy již máte zbudovanou domovní přípojku u své nemovitosti podle projektové dokumentace a dle pokynů jste zavolali starostu či místostarostu obce ke kontrole, můžete se napojit a vše zasypat.

Upozorňujeme, že v Boškůvkách to zatím NELZE (není zatím zprovozněná přečerpávací stanice).

Zapravování komunikací po kanalizaci od 1. 5. 2019

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 1. 5. 2019 bude probíhat zapravení komunikace po výstavbě kanalizace na stoce A dle přiložené mapky:

výstavba

Zápis - setkání s občany k domovním přípojkám

Zápis ze setkání s občany dne 11. 4. 2019 v kulturním domě k akci výstavba kanalizace a ČOV a s tím související informace k výstavbě domovních přípojek (58.4 kB).

Zapravování komunikací po kanalizaci od 16. 4. 2019

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od úterý 16. 4. bude probíhat zapravení komunikace po výstavbě kanalizace na části stoky A3 v úseku od křižovatky u bytovky po garáže a dále na části stoky C od hlavní silnice po zatáčku u garáží.
Po dobu uvedených úprav budou ulice uzavřeny pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Zapravování po kanalizaci od 11. 4. 2019

Od čtvrtka 11. 4. začne zapravování v úseku stoky A3 (ŠA3_35 – ŠA3_30) NÁVDANKY; následně stoka A (ŠA22 – ŠA25) tzn. ulice kolem hasičské klubovny, mlékárny směrem ke kostelu. 

Zapravování rýh po kanalizaci:

 • rýha se vykope (nebo vyfrézuje) na -10cm
 • následně pokládka 5 cm ACP16 (bagrem)
 • výšková úprava poklopů a do strojní pokládky bude rýha -5cm
 • den před finišerem proběhne zarovnání okrajů frézou 23 - 24. 4.
 • finišer - pokládka obrusné vrstvy do vrchu 25. 4.

Výkopové a betonové práce Boškůvky

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamujeme občanům Boškůvek, že v úterý 9.4. a ve středu 10.4. budou probíhat výkopové a betonové práce u čerpací stanice na stoce E, tzn. v uličce od hlavní cesty po polňačku na Rybníček. Z toho důvodu žádáme občany, aby tam neparkovali v uvedené dny automobily. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Výstavba přípojek 8.4. - 9. 4. Moravské Prusy

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že v pondělí 8. dubna bude probíhat výstavba přípojek na stoce A5 v zatáčce od garáží po obecní studnu. Upozorňujeme občany, že po dobu prací na přípojkách budou ulice Chmelének a Milíř uzavřeny pro vjezd a parkování automobilů, tzn. že pokud neodjedete autem v pondělí 8. 4. 2019 ráno do 7.00 hod., tak už se z ulice Chmelének ani Milíř autem nedostanete. Práce budou probíhat v pondělí 8.4. a pokud nestihnou vše dodělat, tak ještě v úterý 9.4. 2019. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Informační schůzka pro občany

Zveme všechny občany na informační schůzku k probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky, která se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.

Přítomni budou zástupci obce, zástupci dodavatelské firmy QUANTUM, a.s., autorský dozor Ing. Josef Slavík a technický dozor Ing. Jaroslav Handl.

Na tomto setkání budou občanům sděleny informace týkající se termínů připojení na nově zbudovanou kanalizaci. Následně bude pokračovat diskuze, jak samotnou přípojku zrealizovat, jak bude obec občanům nápomocna při realizaci přípojek a jak následně postupovat při likvidaci stávajících septiků. Samozřejmě bude možnost individuálních dotazů k jednotlivým přípojkám k nemovitostem.

Všichni jste srdečně zváni.

Úprava komunikací po výstavbě kanalizace 13. -. 14. týden

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 27. 3. bude probíhat zapravení komunikace po výstavbě kanalizace na stoce A5 - Chmelének.

Po dokončení prací na Chmelénku se pracovníci přesunou k zapravení komunikace od hasičské zbrojnice nahoru směrem ke svodidlům u hlavní cesty.

Po dobu uvedených úprav komunikací budou ulice uzavřeny pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

Zapravení komunikace po výstavbě kanalizace

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od 21.3. bude probíhat zapravení komunikace na stoce D2 na Zákopčí. Po dobu uvedených úprav bude tato ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

Kanalizace 12. týden

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že příští týden (od pondělí 18. března) bude probíhat frézování stávajícího zásypu, výšková úprava poklopů revizních šachet, zametání, spojovací postřik a následně strojní pokládka asfaltové směsi na stoce A5.2 - ulice Milíř. Po dobu uvedených úprav bude tato ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

Výstavba kanalizace v 10. týdnu

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že příští týden začne výstavba kanalizace a přípojek k nemovitostem na stoce A5.1 tzn. od obecní studny nahoru ke křížku.  Z tohoto důvodu bude ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Vyjádření místostarosty obce k uzavírce v obci a výstavbě kanalizace

Dobrý den, dovolte mi, abych Vám odpověděl na kladené dotazy a objasnil některé věci.

O tuto objízdnou trasu požádal Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, zhotovitel stavby, ne obec. Obec je pouze dotčeným účastníkem řízení. V takovém případě můžeme řízení pouze připomínkovat, konečné rozhodnutí je však na MěÚ, odboru dopravy.

Tak, jak jste někteří napsali, jde sice o úsek dlouhý pouze 140 m, ovšem nebude se tam zakopávat splašková kanalizace, která je plastová a má průměr 250 mm, ale dešťová kanalizace. Zde se jedná o betonové roury, které mají v průměru 1000 mm, váží kolem 2800 kg a budou se zabetonovávat pomocí těžké techniky. Jde o rekonstrukci stávající dešťové kanalizace, která je v tomto úseku umístěna. To znamená vykopat stávající kanalizaci, položit novou, zabetonovat a připojit přípojky, které jsou napojené do stávající kanalizace. To vše nejde tak rychle, jako v případě splaškové kanalizace. Je pravda, že bylo občanům na informační schůzce sděleno, že nedojde v rámci stavby k úplné uzavírce hlavní komunikace. Tuto informaci podával občanům zástupce zhotovitele a na základě této informace jsme také ze strany obce požadovali provoz na semafory. Bylo nám ovšem v rámci kontrolního dne sděleno, že to nebude technicky možné, a to z důvodu přítomnosti velkého množství těžké techniky na stavbě včetně jeřábu a domíchávače na beton právě s ohledem na velikost zmíněné betonové roury a tím i velikost výkopu. Nebude to sice celodenní přítomnost těchto strojů, ale také ne hodinová. Vše navíc musí zhotovitel zorganizovat tak, aby v případě špatného počasí nechali projet autobus. Povinností zhotovitele stavby je dle rozhodnutí zabezpečit vjezd integrovaného záchranného systému a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku. Jistě i pro zhotovitele by bylo levnější zabezpečit provoz v uzavřené části na semafory, protože nyní na své náklady musí zajistit zimní údržbu cesty z Boškůvek do Moravských Málkovic po celou dobu uzavírky, a to bude mnohem nákladnější, než kdyby si pronajal semafory, ale bohužel z výše uvedených důvodů není možné realizovat provoz na semafory. Chci též uvést, že zhotovitel realizuje výstavbu kanalizace a ČOV na základě smlouvy, kde je daná cena díla a do této chvíle nám nejsou známé žádné vícenáklady za stavbu. Jestliže se občanům zdá, že zhotovitel záměrně prodlužuje realizaci stavby, aby dostal více zaplaceno, opak je pravdou. V čím kratším čase dílo provede a předá bez vad a nedodělků, tím má menší náklady na mzdy a stroje a tím i větší zisk. To, že v některé části obce probíhají výkopy rychleji a v některé pomaleji, je způsobeno tím, co se v daném místě nachází a kolik je tam v zemi inženýrských sítí. Nikdo nemá v úmyslu stavbu časově protahovat.

Co se týče objízdné trasy pro autobusy, tak tuto trasu si schválilo přímo vedení dopravce a KORDISU, kteří si před vydáním rozhodnutí objízdnou trasu osobně zkontrolovali, projeli a schválili. V tomto případě obec alespoň požadovala po zhotoviteli na kontrolním dni, aby se zlepšily podmínky komunikace mezi řidiči autobusu a zhotovitelem stavby, tzn. aby v případě nepříznivého počasí, kdy nebude možné projet objízdnou trasou, byl autobusu umožněn průjezd uzavřeným úsekem bez delších odkladů.  

K celkové situaci ohledně výstavby kanalizace chci zdůraznit, že obec stojí za svými občany a snažíme se řešit problémy k jejich spokojenosti. Ne vždy je to ale možné. Je potřeba si uvědomit, že výstavba kanalizace není drobná oprava díry ve vozovce. Každý občan této obce včetně nás v tom žije, a i my chodíme blátem a máme zaprášená auta. Nemáme ale možnost penalizovat zhotovitele za to, že dané místo (ač jsme ho na to několikrát upozornili) např. místo v pondělí uklidí až v pátek. Celá obec je na základě smlouvy předána zhotoviteli stavby jako staveniště a on má tedy svá práva i povinnosti z toho plynoucí. Občané výstavbu kanalizace a kanalizaci samotnou vnímají tak, že pro ně nic prospěšného nepřináší. Ani pro nás samotné to není nic příjemného. Ba naopak jsou to pro všechny velké starosti a věřte, že i my bychom raději již opravovali silnice nebo chodníky, aby občané byli spokojenější a obec byla hezčí. Ale na rozdíl od někoho se snažíme. Děláme pro všechny občany v současné době sice stavbu dost nepopulární, ale pro budoucnost a rozvoj obce prostě nutnou. Museli jsme ji udělat nejen z ohledu na životní prostředí a nutnost pokračování v technické infrastruktuře obce, ale i s ohledem na legislativu a také proto, abychom poté mohli pokračovat v opravách cest a chodníků, na které se občané obce již dlouho těší. Situace, která je momentálně v naší obci, je pro mnohé problematická a nadáváte na to. Chápeme Vaše reakce a snažíme se, aby omezování, komplikace a nepořádek byl pro Vás co nejmenší.  Vzhledem k tomu, že nemůžeme být 24 hodin na všech místech najednou, velmi by nám pomohlo, kdybyste nás místo nadávání na facebooku na dané problematické místo hned telefonicky upozornili a my se pokusíme v co nejkratším čase sjednat nápravu. 

Petr Večerka, místostarosta obce (tel. 737 942 490)

UZAVÍRKA HLAVNÍ SILNICE

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 11. února 2019 bude platit v Moravských Prusích uzavírka hlavní silnice od křižovatky na Boškůvky po most v zatáčce pod družstvem z důvodu prací na stoce B v krajské silnici. Rozhodnutí o povolení uzavírky provozu je platné do 31. 5. 2019.
Objízdná trasa na Vyškov pro osobní a nákladní automobilovou dopravu povede přes Boškůvky, Medlovice, Rybníček a Hoštice.
Autobusová doprava má zajištěnou zvláštní objízdnou trasu přes Moravské Prusy. Pro autobusovou dopravu zůstávají zastávky na Boškovské beze změny. Jedinou změnou je zastávka na znamení u zemědělského družstva, která bude přesunuta na trasu objížďky (je tam značka). Upozorňujeme, že tato trasa je pouze pro autobusy a vozidla ZOD Haná. Všem ostatním vozidlům je tam vjezd zakázán!
Děkujeme za pochopení.

Přechodné dopravní značení a objízdná trasa pro osobní a nákladní automobilovou dopravu v době uzavírky:

výstavba

Objízdná trasa a přechodné dopravní značení pro autobusy linkové dopravy:

výstavba

Výstavba kanalizace na stoce A5 od středy 6.2.2019

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 6.2. bude pokračovat ve výstavbě kanalizace na Stoce A5, a to od obecní studny po křižovatku - viz obrázek. Z toho důvodu žádáme občany, aby v tomto úseku NEPARKOVALI na silnici svá auta a zároveň upozorňujeme, že tam bude uzavřena cesta pro vjezd automobilů.
Děkujeme za pochopení.

výstavba

Nová výstavba kanalizace od 5. týdne ve 2019

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 28. ledna 2019 bude probíhat výstavba kanalizace a přípojek k nemovitostem na Stoce A - konkrétně v uličce od kostela dolů za bývalou pekárnou a dále směrem k uličce zvané Dornych - viz přiložené foto.
Z tohoto důvodu bude ulice nad kovárnou uzavřena pro vjezd a parkování automobilů.
Děkujeme za pochopení.

výstavba

Přípojky - ulice Veverská

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 21. ledna 2019 bude probíhat výstavba přípojek k jednotlivým nemovitostem na Stoce A3.1 - ulice Veverská - viz obrázek. Z tohoto důvodu bude ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Výstavba - stoka A4

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 14. ledna 2019 bude probíhat výstavba kanalizace na Stoce A4 - ulička od bývalého pekárny dolů kolem hasičské zbrojnice a staré sokolovny - viz obrázek. Z toho důvodu bude tato cesta uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Výstavba - Chmelének

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že v případě příznivého počasí bude od pondělí 7. ledna 2019 pokračovat ve výstavbě kanalizace na Stoce A5 v lokalitě Chmelének, a to v zatáčce od garáží po obecní studnu. Z toho důvodu tam během dne bude uzavřena cesta pro vjezd automobilů. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K UZAVÍRCE HLAVNÍ SILNICE

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 12. 12. 2018 do pátku 21. 12. 2018 bude platit v Moravských Prusích uzavírka hlavní silnice od křižovatky na Boškůvky po most v zatáčce pod družstvem z důvodu propojení stoky A v krajské silnici a její následné zapravení asfaltovou obrusnou vrstvou.
Objízdná trasa na Vyškov pro osobní a nákladní automobilovou dopravu povede přes Boškůvky, Medlovice, Rybníček a Hoštice.
Autobusová doprava má zajištěnou zvláštní objízdnou trasu přes Moravské Prusy. Pro autobusovou dopravu zůstávají zastávky na Boškovské beze změny. Jedinou změnou je zastávka na znamení u zemědělského družstva, která bude přesunuta na trasu objížďky (je tam značka).
Děkujeme za pochopení.

Kanalizace v týdnu od 10. 12. 2018

Od příštího týdne (pondělí 10. 12. 2018) bude pokračovat výstavba kanalizace v lokalitě Chmelének, a z toho důvodu tam bude vždy v době od 7.00 – 16.00 hod. uzavřena cesta pro vjezd automobilů. Denní uzavírky budou pokračovat, dokud nebudou veškeré práce v této lokalitě hotové. Děkujeme za pochopení.

Informace k plánované uzavírce hlavní silnice

Z důvodu komplikací prozatím nedošlo k výstavbě kanalizace v hlavní silnici a tím pádem ani k avizovanému uzavření silnice (viz příspěvek níže). Silnice na Vyškov je prozatím průjezdná a občané nemusí využívat objízdnou trasu.

Jakmile to bude aktuální, budou řidiče o uzavření silnice informovat objížďkové značky a zákaz vjezdu jak v Moravských Prusích, tak u Křižanovic směrem od Vyškova. Sledujte proto dopravní značení.

Děkujeme za pochopení a za komplikace se omlouváme.

Uzavírka hlavní silnice

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 5. prosince začne platit uzavírka hlavní silnice v Moravských Prusích, a to od křižovatky na Boškůvky po most v zatáčce pod družstvem z důvodu propojení stoky A v krajské silnici a její následné zapravení asfaltovou obrusnou vrstvou. Objízdná trasa na Vyškov pro osobní a nákladní automobilovou dopravu povede přes Boškůvky, Medlovice, Rybníček a Hoštice. Děkujeme za pochopení.

výstavba

Autobusová doprava má zajištěnou zvláštní objízdnou trasu přes Moravské Prusy, takže změna v jízdním řádu není.

výstavba

Uzavírka Boškůvek 24. 11. 2018

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům Boškůvek, že v sobotu 24. 11. 2018 proběhne oprava místní komunikace - pokládka asfaltové směsi po výstavbě kanalizace v části obce Boškůvky. Místní komunikace od autobusové zastávky směrem k točně bude zcela uzavřena ráno od 7:00 hod. zhruba do 18:00 hod. Děkujeme za pochopení.
Zároveň dojde k částečnému omezení průjezdu na obec Moravské Málkovice.
Autobus se v sobotu bude po domluvě s ČAD Blansko otáčet na začátku Boškůvek u hřiště.

výstavba

Kanalizace Moravské Prusy v týdnu 5.11. - 9.11.

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že příští týden bude probíhat frézování stávajícího zásypu a výšková úprava poklopů revizních šachet, zametání, spojovací postřik a následně strojní pokládka asfaltové směsi v HLAVNÍ SILNICI od obecního úřadu, kolem kostela až po křižovatku u č. p. 48. Po dobu uvedených úprav bude objízdná trasa vedena přes ulici Veverská, kolem bytovek a garáží. Děkujeme za pochopení.

výstavba 

Kanalizace - projektová dokumentace k domovním přípojkám

Informujeme majitele nemovitostí, že si mohou na obecním úřadě vyzvednout projektovou dokumentaci k domovním přípojkám včetně stavebního povolení a podmínek pro připojení na novou kanalizaci. Převzetí dokumentu je možné pouze v úředních dnech pondělí a středa. V jiných časech je možné dokumentaci převzít pouze po předchozí domluvě se starostou nebo místostarostou obce. Děkujeme za pochopení.

Kanalizace 1.10. - 3.10.

Zhotovitel stavby kanalizace oznamuje občanům, že v těchto dnech proběhne zapravení rýh po kanalizaci v krajské komunikaci (stoka D, stoka A3 na Vážany):
1.10.2018 frézování na -5 cm
2.10.2018 chystání, dometení apod.
3.10.2018 pokládka asfaltové vrstvy
Z toho důvodu bude omezen provoz na krajské komunikaci od školy směrem na Vážany. Děkujeme za pochopení.

Vykonané práce v září 2018

ČOV

 • biologická linka – instalace technologie
 • betonování dešťové zdrže
 • úprava terénu

Kanalizace Moravské Prusy

 • ukončeny práce na části stoky C (ul. Ke mlýnu)
 • zahájeny práce na stoce C (od ul. Ke mlýnu po faru)
 • provádění domovních přípojek na stoce A3 (ul. Hraničky, směr Vážany)
 • dokončení prací na stoce A.5.2 (Milíř)
 • zahájeny práce na stoce A (ul. Hrubá strana)
 • provádění domovních přípojek na stoce C

Kanalizace Boškůvky

 • provádění domovních přípojek

Vykonané práce v srpnu 2018

ČOV

 • biologická linka – instalace technologie
 • kalojem – dobetonován
 • zhotovení základové konstrukce pod dešťovou zdrž

Kanalizace Moravské Prusy

 • dokončení stoky A3 (ul.Hraničky, směr Vážany)
 • zahájeny práce na části stoky C (ul. Ke mlýnu)
 • provádění domovních přípojek na stoce A3 (ul. Hatě)
 • zahájeny práce na stoce A.5.2 (Milíř)
 • na stoce D2 (Zákopčí) provádění domovních přípojek

Kanalizace Boškůvky

 • provádění domovních přípojek
 • provedení konečných povrchů v krajské komunikaci

Kanalizace v týdnu 23. 7. - 27. 7. 2018

Zhotovitel stavby kanalizace oznamuje občanům Boškůvek, že v průběhu příštího týdne budou frézovat silnici směrem od hřiště na začátku Boškůvek po křižovatku na Málkovice a následně tam budou pokládat nový asfaltový povrch. Z toho důvodu zhotovitel upozorňuje na omezení v dopravě pomocí semaforů a zejména na to, že vlivem frézování (a tím způsobenému velkému schodku na silnici), nebude možné vjet k některým rodinným domům. Děkujeme za pochopení.

V Moravských Prusích budou v příštím týdnu pokračovat práce na stoce A2 v jízdním pruhu směr Boškůvky, kde dojde k výškové úpravě poklopů uzávěrů vody a chystání na strojní pokládku asfaltové obrusné vrstvy, dále na stoce A3 na Vážany budou pokračovat pokládky kanalizačních rour, na stoce A3 v zástavbě – Návdanky a Hatě dojde k dokončení přípojek a následně zhruba v druhé polovině týdne začnou práce na přípojkách na stoce A3.1 Veverská.

Červenec

Zhotovitel stavby kanalizace oznamuje občanům, že došlo ke změně v harmonogramu prací a v současné době probíhá výstavba přípojek k jednotlivým nemovitostem v lokalitě Návdanky. Zde se budou přípojky kopat ještě během příštího týdne. Teprve potom se přesunou na Hatě (původně tam měli být už 28.6.) a budou kopat přípojky směrem od Čeperka k bytovkám. Upozorňujeme majitele nemovitostí, že během dne, kdy budou probíhat práce na výkopech, bude omezen nebo v některých místech zcela uzavřen průjezd v dané lokalitě. Děkujeme za pochopení.

Červen

Dokončení prací na stoce D (hlavní cesta - křižovatka Zákopčí po vjezd na hřbitov) a zbudování domovních přípojek na této stoce.

Dokončení prací na stoce A3 Hatě a pokračování na stoce A3.1 Veverská.

Zbudování domovních přípojek na části stoky A2 Boškovská a na stoce E2 Boškůvky.

Napuštění a odzkoušení těsnosti nádrže na ČOV.

Od čtvrtka 28. 6. bude probíhat na Hatích v části od bytovky směrem na Čeperek výstavba přípojek k jednotlivým nemovitostem.

Květen

Pokračují práce na stoce Zákopčí.

Zahájeny práce na stoce D2 Chaloupky a následně pokračují na stoce D (hlavní cesta - křižovatka Zákopčí po vjezd na hřbitov).

Zahájeny práce na stoce A3 Hatě.

Zahájeny práce na ČOV - výstavba nádrže.

Duben - oznámení k výstavbě kanalizace a ČOV v obci

Od pondělí 23. dubna bude zahájena výstavba čistírny odpadních vod. Dále budou probíhat dodělávky na Zákopčí, vyměřování inženýrských sítí a frézování silnice v Chaloupkách. 

Poté začne výstavba kanalizace v místní části Moravské Prusy - konkrétně část stoky A3 - lokalita Hatě. V průběhu stavby bude omezen průjezd veškeré dopravy k rodinným domům. Žádáme, abyste svá auta parkovali na zelené ploše na hřišti, kde stávají kolotoče.

Souběžně bude probíhat výstavba kanalizace v místní části Moravské Prusy - konkrétně část stoky A4 - lokalita Chaloupky. V průběhu stavby nebude možné parkovat auta u rodinných domů. Žádáme, abyste svá auta parkovali na parkovišti u kulturního domu.

Žádáme občany, aby v těchto částech obce zvýšili dohled nad svými dětmi a psy. Děkujeme za pochopení.

Oznámení k výstavbě kanalizace a ČOV v obci

První dubnový týden byla opět zahájena výstavba kanalizace v místní části Moravské Prusy, konkrétně stoka D2 - lokalita Zákopčí. Žádáme občany, aby tam v těchto dnech neparkovali svá auta na silnici. Děkujeme za pochopení.

Zhruba za 3 týdny budou pokračovat práce na další části stoky A3, tzn. Hatě a v květnu 2018 budou zahájeny práce na výstavbě ČOV.

Září 2017 - DŮLEŽITÁ informace pro občany

V průběhu jarních a letních měsíců chodil po obci projektant Ing. Slavík, který zpracovává projekty na domovní přípojky splaškové kanalizace v obci. Vzhledem k tomu, že projekty pro všechny občany bude hradit obec ze svého rozpočtu a obec také bude za občany podávat žádost o vydání stavebního povolení na přípojky, musíme mít od každého vlastníka podepsanou plnou moc. Z toho důvodu žádáme všechny občany, abyste přišli v období od pondělí 4. září - pondělí 18. září 2017 na obecní úřad, kde podepíšete plnou moc pro zastupování ve všech úkonech spojených s vypracováním projektové dokumentace a se správním řízením nebo jiným opatřením, které se týkají umístění a povolení pro stavbu přípojky splaškové kanalizace pro Vaše rodinné domy a pozemky. V případě, že je majitelů nemovitostí více, musí tuto plnou moc přijít podepsat všichni majitelé uvedení v katastru nemovitostí. DĚKUJEME

Červenec 2017 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Na úřední desce byla na dobu od 4. 7. 2017 - 20. 7. 2017 vyvěšena veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici III/04713, MK v obci Prusy-Boškůvky", která upravuje provoz v době stavby kanalizace s platností od 10. 7. 2017 - 31. 10. 2017.

Jsou tam zveřejněné i mapy s uzavírkami v obou obcích a přeložkou autobusové zastávky v Boškůvkách.

Červenec 2017 - stavba kanalizace na stoce A2.1

Oznamujeme občanům, že od pondělí 3. července začne výstavba kanalizace na stoce A2.1, což znamená od domu manželů Zehnálkových na boškovské nahoru k polňačce na Boškůvky. Upozorňujeme občany, že po dobu stavby nebude možné vjíždět do ulice od domů manželů Černochových a paní Jarmarové nahoru k polňačce na Boškůvky ani tam parkovat vozidla, aby zůstal volný průjezd pro nákladní automobily ze stavby. Děkujeme za pochopení.

Červen 2017 

Zahájení stavby čistírny odpadních vod v Moravských Prusích a přečerpávací stanice v Boškůvkách.

Květen 2017

kanalizac

Duben 2017

Zastupitelstvo obce dne 26. 04. 2017 schválilo výši zajištění dlouhodobého municipálního úvěru na dofinancování plánované investiční akce „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ ve výši 26 mil. Kč se splatností úvěru 20 let.

Zároveň ZO schválilo jako poskytovatele úvěru na dofinancování investiční akce „Prusy-Boškůvky – Kanalizace a ČOV“ Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 a byla schválena úvěrová smlouva ve výši 26 mil. Kč se splatností do 31. 03. 2017.

Březen 2017

Začátkem měsíce dubna začnou projekční práce na přípojkách k plánované výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci. Přípojky k jednotlivým domům bude projektovat Ing. Josef Slavík, který bude v průběhu dubna chodit po obci a provádět měření u každého domu.

V přiloženém souboru níže jsou informace a termíny, kdy bude projektant chodit v jednotlivých částech obce. Žádáme občany o součinnost s projektantem. Pokud nebudete v daný termín doma, kontaktujte Ing. Slavíka na uvedeném telefonním čísle dle instrukcí v přiloženém letáku. Děkujeme. 

Zastupitelé obce schválili, že zpracování PROJEKTU na přípojky k jednotlivým domům zajistí a zaplatí obec ze svého rozpočtu (včetně vyřízení stavebního povolení).

Informace a termíny měření v jednotlivých ulicích (536.52 kB).  

Únor 2017

Po důkladném překontrolování všech dodaných  nabídek se začátkem února sešla pětičlenná hodnotící komise složená ze 4 členů zastupitelstva a projektanta celé akce. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně ostatních nákladů bez DPH.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem s názvem: "SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV", jehož součástí jsou tyto společnosti:

1.  QUANTUM a. s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762

2. SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599

3. Hakov a. s., K nádraží 256, 753 61 Hranice – Hranice IV. – Drahotuše, IČ: 4839285

4. QUANTUM stavby s. r. o., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 49450450 

SDRUŽENÍ Prusy – Boškůvky kanalizace a ČOV se stalo vítězem výběrového řízení na zhotovení díla „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“.

15. 2. 2017 byla smlouva s dodavatelem schválená zastupitelstvem obce a je připravena k podepsání. 

Leden 2017

Koncem měsíce ledna se v Olomouci sešla tříčlenná komise k otevření obálek v rámci užšího výběrového řízení na dodavatele stavby „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“. Celkem přišly čtyři nabídky.

Listopad 2016

Koncem listopadu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace  domovních přípojek. Z celkových tří došlých nabídek byla vybrána nejlevnější, a to firma: Ing. Josef Slavík. 

Říjen 2016

Místostarosta obce připravil leták se základními informacemi k této akci do každého domu. Většina z Vás již leták dostala do schránky, jiným bude teprve doručen. V letáku najdete bližší informace.

Leták v PDF (354.01 kB)

Září 2016

Více než 2 měsíce UOHS přezkoumával a řešil podklady. Mezitím muselo být výběrové řízení na dodavatele pozastaveno a nedošlo k výběru dodavatele. 20. 9. 2016 teprve došlo na obecní úřad od UOHS rozhodnutí, ve kterém uvádí, že nebyl dodržen postup a uznal stížnost vyřazené firmy ze zadávacího řízení, neboť článek kvalifikační dokumentace umožňoval vícerý výklad, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. UOHS ve svém rozhodnutí ruší úkony zadavatele spojené s posouzením prokázání kvalifikace zájemcem a současně ruší i všechny následující úkony učiněné zadavatelem v zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o vyloučení zájemců ze zadávacího řízení. V současné době čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí a také na vrácení veškeré dokumentace k předmětné veřejné zakázce od UOHS. Jakmile dojde k jejímu navrácení a prostudování, ENVI Agentura Trunda vypíše znovu část výběrového řízení na kvalifikaci, na jehož základě bude vybrán dodavatel stavby. Komplikacemi kolem výběrového řízení se celá akce o něco protáhla a s výstavbou ČOV a kanalizace se začne později. Nicméně, plánovaná schůzka s občany po výběru dodavatelské firmy proběhne a o jejím konání budete včas informováni.

Již nyní si můžete připravovat své dotazy na dodavatele stavby, stavební dozor či projektanta.

Červenec 2016

Dodavatel stavby zatím není znám, a proto ještě nebyla svolána schůzka pro občany. Při výběrovém řízení na kvalifikaci byly některé firmy následně vyřazeny pro nedodržení podmínek zadaného výběrového řízení. Jedna z firem, která byla vyloučena z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, následně podala návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV“ k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS). Firma nesouhlasila s vyloučením z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. UOHS si vyžádal všechny podklady k uvedené veřejné zakázce.

Květen 2016

Dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod jsme získali, a to ve výši 68 milionů Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a je velmi pravděpodobné, že se v letošním roce již začne s výstavbou čističky. Výběrové řízení na dodavatele pro nás zpracovává externí firma ENVI Agentura Trunda, s.r.o., Olomouc. Jakmile získáme všechny potřebné informace, bude svoláno společné setkání s občany, kde se dozvíte všechny informace a zejména to, jakým způsobem se výstavba kanalizace dotkne každého domu. 

Vzhledem k získání uvedených dotací nás tedy v nejbližším období čeká nejprve nutná administrativa a poté realizace jednotlivých akcí.

Leden 2016

Byla podána žádost na Státní fond životního prostředí o dotace na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. V případě, že bude obec úspěšná, začne se již v letošním roce s přípravami na výstavbu čističky.

Rok 2015

Aktualizace projektu „Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky“ a příprava projektu k podání žádosti o dotaci.

Obec

Senioři

Zjednodušené zobrazení

Zjednodušené zobrazení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Svoz odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3
4 5
6 7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19 20 21
22
23
24 25
26 27 28
29
30
1 2
3 4 5

Facebook

Facebook

Záchranný kruh

 

Mapa obce

Mapa obce

nahoru
nahoru

Spolupracujeme