Menu
Verze pro seniory
Obec Prusy-Boškůvky
Obec
Prusy-Boškůvky

O obci Prusy-Boškůvky

Obec Prusy-Boškůvky vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Moravské Prusy a Boškůvky. Od 01. 01. 2017 byla k obci přidružena místní část Zouvalka. Od roku 2003 je obec členem Dobrovolného svazku obcí Ivanovická brána a od roku 2008 je začleněna do MAS VYŠKOVSKO. Obec se rozprostírá na 775 ha v západní části Litenčických vrchů, na severním okraji Orlovické vrchoviny, 265 m n. m. Místní část Moravské Prusy leží v částečně kopcovitém terénu 7 km JV od Vyškova. Asi 2 km na východ od Moravských Prus leží místní část Boškůvky. Obě obce mají zemědělský charakter. K 1.11.2023 Prusy-Boškůvky mají celkem 683 obyvatel. V současné době je v Boškůvkách 63 čísel popisných s 69 obyvateli, v Moravských Prusích je 249 čísel popisných s 608 obyvateli, v Boškůvkách je 63 čísel popisných s 69 obyvateli a na Zouvalce je 11 čísel popisných s 6 obyvateli. 

První písemná zmínka o Boškůvkách je z roku 1373, kdy Vojtěch z Vážan zapsal do Moravských zemských desek Jakubu Končekovi z Prus roční plat pěti hřiven na lesích a loukách v Buškovicích (původně se nazývali Buzkovice či Buškovice). Roku 1465 se poprvé uvádějí Boškůvky, ale ještě v roce 1495 ojediněle Buškovice. První zmínky o Prusích jsou už z roku 1052 a 1269, ale tyto údaje jsou nepodložené.

První bezpečná zpráva o Moravských Prusích je z roku 1349, kdy tu Nedvídek z Voděrad držel dvůr, pět a čtvrt lánu a mlýn. Snad již tehdy byl v Moravských Prusích farní kostel, který je v listinách uveden roku 1384. Postupně se zde vystřídalo několik majitelů. Roku 1631 koupil panství Lev Vilém z Kounic. Obě obce měly vždy stejné majitele.

Do roku 1963 patřila k obci Moravské Prusy i osada Zouvalka (dřívější název Tlustomázek aneb Zovalka), která byla v uvedeném roce přičleněna k Vyškovu, ale katastrem zůstávala stále v Moravských Prusích. V roce 2016 přišla zpráva z Ministerstva vnitra, která poukazovala na anomálii Zouvalky a nutnost tento stav vyřešit. Správou totiž spadala Zouvalka v té době do Vyškova, ale katastrem do Moravských Prus. Z toho důvodu byla koncem roku 2016 přijata Městem Vyškov i Obcí Prusy-Boškůvky nezbytná opatření a od 1. 1. 2017 se Zouvalka stala místní částí Obce Prusy-Boškůvky. Občané Zouvalky byli z moci úřední převedeni k trvalému pobytu do Obce Prusy-Boškůvky.  

Centrum veškerého dění obce je v Moravských Prusích, kde se nachází obecní úřad a základní škola, která byla postavena v letech 1931-32 ;  v lednu 1933 pak bylo zahájeno pravidelné vyučování pro 1. až 4. ročník. V budově také sídlí mateřská škola.  Budova školy prošla v roce 2010  velkou rekonstrukcí. Dále je v Moravských Prusích pošta, prodejna pečiva, knihovna, kadeřnictví, hřbitov, dětské hřiště a pohostinství s kulturním domem, který je využíván jak místními organizacemi, školami a obcí pro pořádání kulturních akcí (plesy, hodová zábava, dětský maškarní ples, setkání seniorů, vánoční besídka, den matek, divadla pro děti apod.), tak i jednotlivými občany pro soukromé oslavy. Sál kulturního domu využívají stolní tenisté TJ Sokol, kteří mají v současné době dvě družstva dospělých. Ženy a dívky využívají sál pro cvičení aerobiku skoro po celý rok, maminky z mateřského centra pro cvičení s dětmi. K aktivnímu odpočinku lze využít sportovní areál TJ Sokol s hřištěm pro malou kopanou, dva pískové nohejbalové kurty a nově vybudovaný kurt s umělým povrchem. V Boškůvkách je malý Klub občanů, který je hlavně využíván pro pořádání soukromých akcí místních obyvatel.

Zajímavosti obce:

V Boškůvkách na návsi se nachází zvonice z konce první poloviny 18. století.

Dominantou obce v Moravských Prusích je barokní kostel sv. Jiří z roku 1733, vystavěný dle architekta Domenica Martinelliho. Obě stavby jsou kulturní památky.

Vlevo za posledními domy  v Moravských Prusích směrem na Boškůvky stávala tvrz a její vznik můžeme spojit s dobou konce 14. a začátku 15. století. Vysloveně pustá se zmiňují dostupné prameny až v roce 1591.

V obvodu obou obcí je dalších 14 staveb drobné lidové architektury, jako jsou boží muka, sochy, kříže a pomníky.

Za II. světové války v Moravských Prusích a Boškůvkách položilo životy 32 sovětských vojáků. Obce byly osvobozeny 29. dubna 1945 v ranních hodinách.

Místními významnými rodáky jsou Antonín Gajdoš (spisovatel povídek), PhMg. Antonín Dias a Jan Surák (zahynuli za okupace v koncentračním táboře) a František Vojtek (padl na barikádě při Pražském povstání).

Při procházkách po blízkém okolí můžete navštívit nový obecní rybník, který je součástí biokoridoru, procházejícím katastrem obce. Severně od obce se rozkládá vodní plocha Pruského rybníka. V rámci komplex. pozem. úprav byla v letech 2006 až 2007 v Boškůvkách vybudována protierozní opatření a v letech 2008 až 2010 byla vybudována v Moravských Prusích na ochranu půdy, přírody, krajiny a zvýšení ekologické stability území interakční prvek IP 11 – Vartisko. Obě opatření současně tvoří klidovou zónu přilehlou k zastavěným částem obce. V Boškůvkách na konci obce v bývalém areálu zemědělského družstva najdete Jezdecký klub Stáj Boškůvky s možností ustájení soukromých koní nebo mohou děti i dospělí vstoupit do jezdeckého klubu a věnovat se tak jezdeckému sportu. Zároveň majitelé pořádají v průběhu roku několik závodů pro jezdce z širokého okolí nebo akce pro děti (dětský den, návštěvy mateřských a základních škol). Nedaleko obou obcí jsou lesní pozemky sousedních katastrů. Obcí prochází cyklotrasa č. 5029 Vyškov - Nesovice – Koryčany.

Na Zouvalce se nachází ve výšce 310 - 330 m nad mořem Přírodní rezervace, kde jsou zachovány fragmenty stepní vegetace typu Cirsio – Brachypodion pinnati s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.

Neziskové a příspěvkové organizace:

V obci aktivně působí Myslivecké sdružení Moravské Prusy-Moravské Málkovice, Rybářský spolek, SDH Moravské Prusy, TJ Sokol Moravské Prusy z.s., Základní a Mateřská škola.

Zeměpisné údaje:

 • Rozsah katastru:
  • Mor. Prusy 6,89 km2
  • Boškůvky 0,84 km2
 • Nadmořská výška: 260 m.n.m.

Statistické údaje:

 • Celkový počet obyvatel obce Prusy-Boškůvky k 1. 11. 2023: 683  
 • Z toho:
  • Moravské Prusy celkem : 608
  • Boškůvky celkem : 69
  • Zouvalka celkem: 6

Nejvyšší číslo popisné:

 • Moravské Prusy - 249
 • Boškůvky - 63
 • Zouvalka - 11

Babylon místopisných pojmenování - Moravské Prusy

Hraničky - pojmenováno podle "hranice" mzei obcemi Mor. Prusy - Vážany,                         od domu č.p. 134 - č.p. 170 

Za kopci (Zákopčí) - pojmenováno podle kopce, na jehož vrcholu je hřbitov,                         od domu č.p. 121 - č.p. 184 

Návdanky - od domu č.p. 200 - č.p. 213 

V chaloupkách:

Horní Chaloupky - od domu č.p. 103 - č.p. 120 

Dolní Chaloupky - od domu č.p. 218 - č.p. 97 

Veverská - starý název polní trati je "Za Žabokrčky humno",                                                     od domu č.p. 151 - č.p. 209 nová bytovka

Na Hatích - za dávných časů se zde, na panském pozemku, pěstoval chmel. K této ulici se vztahuje jedna z pověstí: Poslední samostatný pán obce Moravsko - Pruské se jmenoval Krištov Dluhov. Jeho manželka se jmenovala Hatta a jeho jediná dcera také Hatta. Tato matka i s dcerou se šly jednoho dne koupat do rybníka tam, kde nyní jde cesta od mlýna do Tlustomázek (na Zouvalku), kde se obě utopily, proto se tam dnes říká Na Hatích.              Od domu č. p. 198 stará bytovka - č.p. 79 

Na Čeperku - původ názvu není znám. Najdeme zde jen jediný dům a to č.p. 54 

Ke mlýnu - v dřívějších dobách bývaly Na Hatích rybníky a jelikož zde bylo mnoho kvákajících žab, říkalo se této ulici také Žábokrky. Oblast kolem mlýna č.p. 5 - č.p. 45 

 U školy - na této ulici najdeme obecní úřad, kulturní dům a všechny domy stojící vlevo od OÚ po bývalé č.p. 65 - nyní zbourané. 

Za kostelem - č.p. 39 a č.p. 38 

Hrubá strana - název vyčten ze starých záznamů, na této ulici se nachází domy č. p. 55  - č.p. 30 

Malá strana - od č.p. 10 - č.p. 19 

Dornych - úzká kamenná ulička, od domu č.p. 100  - č.p. 110 

Chmelínek - po našem mu říkáme "Chmelének", domky na jižní straně ulice jsou postaveny na bývalém panském pozemku - pěstoval se zde chmel, bývaly zde chmelnice.                 Od domu č.p. 201  - č.p. 76 

Milíř - od domu č.p. 205 - č.p. 29 .Lejsal Antonín

Ke křížku - této ulici se také dříve říkalo "Za Kovárnou",  protože do r. 1700 na domku č.p. 28 stávala panská kovárna. V tomto roce vznikl z neznámé příčiny v kovárně požár, který se v důsledku silného větru rychle šířil až po kostel. Všechny domy po té straně, které byly ze dřeva, pokryty slámou, i s kostelem shořely až do základů. Od domu č.p. 122  - č.p. 177 

Ztracená ulice - tento název je opět vyčten ze starých záznamů, od domu č.p. 69  - č.p. 67 

V uličce - dříve zde byla dvě stavení, jejichž majiteli byla rodina Sedláčkova. Mezi staveními byla úzká ulička, z čehož tedy plyne název této části. Dům č.p. 7 byl zbořen, a tak vytvořen prostor pro rozšíření silnice. č.p. 88 

Boškovská - správně by se měla jmenovat Boškůvská, neboť Vás zavede rovnou do Boškůvek. Od domu č.p. 145  - č.p. 140 

K pivovaru - ulice směřuje k bývalému pivovaru č.p. 1 (dřívější majitel Smékal).                Od domu č.p. 82 - č.p. 141 

Na Hrázi - novostavba č.p. 3

Na Kopečku - dům č.p. 75 

Obec

Senioři

Zjednodušené zobrazení

Zjednodušené zobrazení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Svoz odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3
4 5
6 7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19 20 21
22
23
24 25
26 27 28
29
30
1 2
3 4 5

Facebook

Facebook

Záchranný kruh

 

Mapa obce

Mapa obce

nahoru
nahoru

Spolupracujeme